Forskning

Antarktis

Massbalans, isdynamik och klimat vid centrala Drottning Maud Lands kust, östra Antarktis (MADICE)

Nu är jag på Antarktis igen och jobbar i ett treårigt projekt för Norska Polarinstitutet, där vi studerar en del av det historiskt norska anspråket på Antarktis, som kallas Drottning Maud Land (DML), vilket är en stor del av den östra inlandsisen på Antarktis, som ligger söder om Atlanten och Afrika. DML har många shelfisar längs dess 2000 km långa kust. Shelfisar är den delen av inlandsisen som flödar ut över havet, och den flytande isen fungerar ungefär som en kork i en vinflaska (effekten kallas för buttressing på engelska). De flytande shelfisarna är kantade av grundare delar, som kallas ishöjder (eller ice rises på engelska). Shelfisen flödar runt ishöjderna, men ishöjderna gör shelfisen stabilare och mekanismerna för hur detta kommer förändras i ett varmare klimat är högst osäkert. Uttunningen av shelfisar runt Antarktis varierar kraftigt.

Projektet är ett samarbete med Indien, där de indiska forskarna är experter på att ta isborrkärnor och de kommer att ta en iskärna på varje ishöjd för att kunna studera de regionala klimatvariationerna de senaste 2000 åren. Mitt team från polarinstitutet är experter på glaciärers massbalans och dynamik och kommer att använda flera olika typer av radar och GPSer för mäta ishöjderna och shelfisarnas tjocklek, smältning och rörelse.

Följ projektet på Facebook och Twitter! (se länkar nedan)

25

Mer info:

Norska Polarinstitutet
Facebook
Twitter
Fältarbete

Transantarktiska bergen

I mitten av november 2015 åkte jag till Antarktis i tre månader med ett amerikanskt forskarteam i tre månader. Vidsträckta blåismoräner på östra Antarktis innehåller unika arkiv över inlandsisens dynamik för flertalet glaciala cykler under tusentals år. Dessa moräner bildas där isflödet från östra Antarktis isplatå hindras av den transantarktiska bergskedjan, där sediment transporteras till glaciärens yta. Hypotesen är att transport och avlagringen av sediment är känslig för ishastigheten, isytans lutning och dynamiken i den närliggande Mount Achernar-moränområdet. Målet med projektet är att bestämma bildningshastigheten av moränen för att förstå hur känsligt Antarktis kan vara för en framtida klimatuppvärmning. Jag kartlade tjockleken på moränryggarna och den underliggande isen.

34

Mer info:

IUPUI
Fältarbete


Grönland

Grönlands inlandsis förlorar massa, vilket kan bidra avsevärt till stigande havsnivåer på jorden. Det allt varmare klimatet leder till en ökad avsmältning från isens yta och en acceleration av isens rörelse. Det sistnämnda fenomenet kallas för dynamisk uttunning och beror på att isen glider mot underlaget i en snabbare takt, vilket gör att en ökad massa transporteras från land till hav. Den snabbare glidningen mot botten beror på att mer smältvatten från ytan når berggrunden, men mekanismerna bakom detta fenomen är bristfälligt förstådda.

Under mitt doktorandprojekt gjorde jag markbaserade radarmätningar för att ta reda på inlandsisens tjocklek och topografin under isen. Inom projektet samlades det även in kontinuerliga mätningar av isrörelsen från GPS-stationer, passiv seismik vid öppningar av vattendräneringsvägar ner genom isen och det finns ett antal väderstationer på isen för att mäta avsmältningen.

Mer info:

Avhandling
Pressmeddelande
Fältarbete


Svalbard

På Svalbard har jag under ett år arbetat jag i projektet TIGRIF (Tidewater Glacier Retreat Impact on Fjord circulation and ecosystems) som går ut på att förbättra vår förståelse för hur tillbakadragandet av tidvattenglaciärer kommer påverka cirkulationen i fjordar and utbytet med havet och det lokala marina ekosystemet. Arbetet består av att kartlägga topografin under glaciärerna för att ta reda på hur långt fjorden sträcker sig in under isen. Med hjälp av den framtagna kartan kommer numeriska modeller köras för att studera de viktigaste dynamiska aspekterna i interaktionen mellan glaciärerna och fjordsystemet.

Mer info:

ResearchGate
Fältarbete